Privacy reglement

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet voor bescherming van privacy en uw persoonlijke gegevens (zoals geboortedatum, adres, ziektes, medicijnen, enzovoorts).

Volgens deze wet hebben bedrijven/personen die met zulke persoonlijke gegevens werken bepaalde plichten.

Ook heeft u zelf bepaalde rechten.

 

Voor bedrijven in de gezondheidszorg staan er extra regels over privacy in de wet. Dus ook voor onze huisartsenpraktijk. Deze regels staan geschreven in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  

 

Dit privacyreglement legt uit wat uw rechten zijn, en wat onze plichten zijn, volgende de wetten AVG en WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen persoonlijke gegevens van u gebruikt worden.

Dit is nodig om u medisch goed te kunnen behandelen.

Ook is dit nodig voor het betalen van uw behandeling (bijvoorbeeld door uw verzekeraar).

 

Soms gebruiken we de gegevens om een andere reden, bijvoorbeeld:

 • De bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid (bijvoorbeeld door informatie te geven aan een apotheek of ziekenhuis)

 • Omdat het moet van de wet (bijvoorbeeld als u een besmettelijke ziekte heeft die wij moeten melden)

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

‘Prima Porta Huisartsen’ is volgens de wet AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens die we in de praktijken doen. Daarom zijn we verplicht bepaalde dingen te doen, dat doen we als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor bepaalde dingen gebruikt:

  • voor zorgverlening;

  • voor doelmatig beheer en beleid;

  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • In principe gebruiken we uw gegevens nergens anders voor.

 • Wij melden dat wij uw gegevens gebruiken. Soms via de arts, maar bijvoorbeeld ook via een folder of de website.

 • Alle medewerkers bij Prima Porta Huisartsen hebben afgesproken dat zij vertrouwelijk om moeten gaan met uw gegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan dat nodig is voor goede zorgverlening.

   

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Soms is langer bewaren nodig, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit wordt beoordeeld door uw behandelende arts.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (als de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens als dat nodig is.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Dit is alleen mogelijk als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is, en de gegevens niet wettelijk verplicht bewaard moeten worden.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 • Het recht om toestemming voor gegevensverwerking weer in te trekken, nadat u eerder wél toestemming gegeven hebt.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of met een aanvraagformulier doorgeven aan Prima Porta Huisartsen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens wettelijk in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Prima Porta Huisartsen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Als u het dossier liever persoonlijk ophaalt, of door een gemachtigde op wilt laten halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen, dus niet door hun ouders. Als de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan als ingeschat kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad, of als er heel zwaarwegende redenen zijn om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Prima Porta Huisartsen zijn verplicht vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de zorgverlener voor het geven van uw persoonsgegevens aan anderen, uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel zijn wel een aantal uitzonderingen. Als de rechter het verplicht kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden. Ook als er grote kans is op een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een andere persoon. Als het nodig is kunnen vastgelegde gegevens mondeling, schriftelijk of digitaal gedeeld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en dus gegevens krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Prima Porta Huisartsen wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt (LSP) of beveiligde verbinding relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die ook weer een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er daarmee is gedaan.

 

 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om middelen waar u niet tegen kunt (intoleranties), die u niet mag gebruiken (contra-indicaties) en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is normaal dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo snel mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

 

Het dossier wordt  (als dat mogelijk is) via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen goed beveiligd zijn.
Uw medisch dossier kan ook door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post worden overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Prima Porta Huisartsen maakt op dit moment geen gebruik van een functionaris gegevensbescherming.