Verwijsbrieven

Wanneer heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig?

Voor specialistische zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch noodzakelijk is. De huisarts zal niet verwijzen als hij ervan overtuigd is dat dit voor u niet zinvol is. Uw huisarts zal dan aan u uitleggen waarom hij geen verwijsbrief wil geven.

Medische zorg zelf betalen

Heeft u geen geldige verwijsbrief en gaat u toch naar de specialist? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijzing heeft.
Wilt u een behandeling zelf betalen? Dan heeft u geen verwijzing nodig. Maar u kunt dan niet later alsnog de rekening indienen bij de zorgverzekeraar.

Verwijsbrief inzien

Als patiënt heeft u recht op inzage in uw medische gegevens. Dat betekent ook dat u uw verwijsbrief mag inzien, zelfs als de huisarts die in een gesloten envelop meegeeft. U kunt uw vragen over de verwijsbrief aan uw huisarts stellen.

Geen verwijsbrief huisarts voor sommige specialisten

Voor sommige specialistische zorg heeft u geen verwijzing nodig. Behalve als uw verzekeraar dit uitdrukkelijk aangeeft in uw polis. U kunt meestal zonder verwijzing naar een:

  • fysiotherapeut;
  • oefentherapeut;
  • mondhygiënist;
  • huidtherapeut;
  • diëtist;
  • ergotherapeut;
  • logopedist;
  • podotherapeut.

Het hangt van uw zorgverzekeraar af en uw mogelijke aanvullende verzekeringen of u deze zorg (volledig) vergoed krijgt. Met vragen hierover kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht. 

Verwijzingen achteraf

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.

Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er helder van op de hoogte stellen dat de huisartsen van de huisartsenvereniging Gooi en Omstreken, net als alle Nederlandse huisartsen, niet achteraf verwijzingen zullen schrijven.